Het streven van Stichting House of Hope is om de begeleiding van activiteiten en participerende wijkbewoners, in samenwerking met andere instanties, zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten wijkbewoners of instanties, waarmee House of Hope samenwerkt, desondanks klachten of opmerkingen hebben, dan geldt daarvoor de volgende procedure:

  • Klachten kunnen worden ingediend bij de directeur van Stichting House of Hope, dhr. C. Hubach. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Is de klacht naar uw oordeel niet op een bevredigende manier afgehandeld, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur. Het bestuur tracht de klacht zo dan spoedig mogelijk af te handelen.

Bestuur Stichting House of Hope
Bas Jungeriusstraat 254b
3081 VS Rotterdam

Bas Jungeriusstraat 254b
3081VS Rotterdam
KvK 24389433